Vedtægter for Seniorklubben for tidligere ansatte i Furesø Kommune og de tidligere kommuner Farum og Værløse.

§ 1 Seniorklubbens navn og medlemskreds

Stk. 1

Klubben er et underudvalg under personaleforeningen i Furesø kommune og betegnes:

Seniorklubben for tidligere ansatte i Furesø Kommune.

Stk. 2

Klubben kan optage alle tidligere ansatte i Furesø Kommune, der permanent er afgået fra Furesø kommune eller de tidligere Farum og Værløse kommuner med pension eller efterløn eller med anden form for fratrædelsesordning og som ønsker at deltage i klubbens aktiviteter.

§ 2 Formål

Klubbens formål er

• At etablere arrangementer for alle i medlemskredsen

• At holde forbindelse til den tidligere arbejdsplads via informationsmøder o. lign.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1

Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i oktober måned. Der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved e-mail/brev. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal afleveres til bestyrelsen senest den 1. september før generalforsamlingen. Dagsorden med alle indkomne forslag skal udsendes 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter skriftligt og begrundet ønske herom. Der er samme indkaldelsesfrist som til ordinær generalforsamling.

Stk. 3

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

7. Eventuelt.

§ 4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 2. suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/sekretær og kasserer.

Bestyrelsen holder møder efter behov. Indkaldelse og dagsorden udsendes 14 dage før mødet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal.

§ 5 Valg af bestyrelse

I lige år vælges:       3 bestyrelsesmedlemmer     1 suppleant

I ulige år vælges:     2 bestyrelsesmedlemmer     1 suppleant

§ 6 Udvalg

Stk. 1

På enhver generalforsamling kan der nedsættes udvalg og vælges udvalgsmedlemmer til at

tage sig af aktuelle specialinteresser.

Stk. 2

Forslag til at oprette/nedlægge udvalg skal være optaget på generalforsamlingens dagsorden.

Bestyrelsen skal være repræsenteret i udvalgene.

§ 7 Økonomi

Stk. 1

Kassereren modtager byrådets årlige tilskud, fører foreningens regnskab, foretager de

nødvendige udbetalinger og fører en kassebog over indtægter og udgifter.

Foreningens likvide midler indestår på en konto i et lokalt pengeinstitut.. Kasserer er bemyndiget til at hæve på kontoen.

Stk. 2

Seniorklubbens regnskabsår løber fra 1. september til første år til 31. august det følgende år. Regnskabet afleveres til revisor inden udgangen af september.

§ 8 Kontingent

Der er ingen opkrævning af kontingent, men der kan opkræves deltagerbetaling i forbindelse med specielle arrangementer.

§ 9 Opløsning

Hvis seniorklubben bliver nedlagt overgives evt. ejendom, kassebeholdning og øvrige aktiver til personaleforeningen i Furesø kommune.

Beslutning om seniorklubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i samme anledning. En opløsning kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning.

Således vedtaget på seniorklubbens stiftende generalforsamling den 22. januar 2009. Ændret på generalforsamlingerne den 28. oktober 2010 og 21.oktober 2013.